Muutokset Osakkeiden lukumäärässä ja osakepääomassa

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto Yhtiön osakepääoman sekä osakkeiden lukumäärän muutoksista 1.1.2017 alkaen.

Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiön yhtiökokouksessa.

Aika Järjestely Osakkeiden lukumäärä ennen järjestelyä Järjestelyssä annettujen Osakkeiden lukumäärä Osakkeiden lukumäärä järjestelyn jälkeen Osakepääoma (euroa) Rekisteröity(1
7.4.2021 Optio-oikeuksien käyttäminen 72 234 246 132 200 72 366 446 80,000 Noin 16.4.2021
9.3.2021 Suunnattu osakeanti 66 600 443 5 633 803 72 234 246 80,000 10.3.2021
8.9.2020 Optio-oikeuksien käyttäminen 66 583 772 16 671 66 600 443 80,000 8.9.2020
3.6.2020(2 Suunnattu osakeanti(3 63 685 221 2 898 551 66 583 772 80 000 11.06.2020
03.06.2020 Suunnattu osakeanti(4 43 395 365 20 289 856 63 685 221 80 000 03.06.2020
22.04.2020 Optio-oikeuksien käyttäminen(5 42 095 365 1 300 000 43 395 365 80 000 24.04.2020
07.04.2020 Osakepääoman korotus(6 42 095 365 42 095 365 80 000 24.04.2020
10.05.2019 Suunnattu osakkeiden hankinta ja mitätöinti(7 42 995 365 -900 000 42 095 365 2 500 18.11.2019
10.06.2019 Osakeanti(8 41 395 365 1 600 000 42 996 365 2 500 12.07.2019
10.06.2019 Osakeanti(8 35 938 020 5 457 345 41 395 365 2 500 25.06.2019
21.06.2018 Osakeanti(9 28 569 600 7 368 420 35 938 020 2 500 31.07.2018
19.06.2018 Osakkeiden mitätöinti(10 29 219 600 -650 000 28 569 600 2 500 26.06.2018
08.06.2018 Vastikkeeton osakeanti(11 146 098 29 073 502 29 219 600 2 500 08.06.2018
24.01.2018 Suunnattu osakeanti(12 137 998 8 100 146 098 2 500 13.03.2018
1) Päivämäärä viittaa siihen päivään, jona merkintä on tehty Kaupparekisteriin.
2) Osakkeet merkittiin 9.6.2020, ja rekisteröitiin 11.6.2020.
3) Yhtiön hallitus päätti 3.6.2020 yhteensä 2 898 551 uuden osakkeen suunnatusta osakeannista vakauttamisjärjestäjänä toimivalle Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeelle listautumisannin yhteydessä.
4) Yhtiön hallitus päätti 3.6.2020 yhteensä 20 289 856 uuden osakkeen suunnatusta osakeannista.
5) Optio-ohjelman 2016 mukaisten optioiden haltijat käyttivät optio-oikeutensa 22.4.2020 1 300 000 Osakkeen merkitsemiseen.
6) Yhtiön yhtiömuoto muutettiin 7.4.2020 tehdyllä osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä julkiseksi osakeyhtiöksi, missä yhteydessä Yhtiön osakepääoma korotettiin 80 000 euroon.
7) Yhtiön hallitus päätti 10.5.2019 yhteensä 900 000 osakkeen suunnatusta hankinnasta ja 900 000 osakkeen mitätöinnistä.
8) Yhtiön hallitus päätti 10.6.2019 tarjota merkittäväksi yhteensä 10 000 000 uutta osaketta, joista merkittiin 7 057 345.
9) Yhtiön hallitus päätti 21.6.2018 yhteensä 7 368 420 uuden osakkeen osakeannista.
10) Yhtiön hallitus päätti 19.6.2018 kaikkien Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden, yhteensä 650 000 osaketta, mitätöinnistä.
11) Yhtiön osakkeenomistajat päättivät 8.6.2018 yhteensä 29 073 502 uuden osakkeen vastikkeettomasta osakeannista Yhtiön osakkeenomistajille siten, että yksi (1) osake oikeutti 199:ään uuteen osakkeeseen.
12) Yhtiön hallitus päätti 1.1.2018 yhteensä 8 100 uuden osakkeen suunnatusta osakeannista.