Förändringar i antalet aktier samt Bolagets aktiekapital
Följande tabell utgör en sammanfattning av de förändringar som skett i antalet aktier samt Bolagets aktiekapital från och med 1.7.2017.

Tid Arrangemang Aktiernas antal innan arrangemanget Antalet Aktier som arrangemanget omfattar Antalet Aktier efter arrangemanget Aktiekapital (euro) Registrerad(1
8.9.2020 Utnyttjande av optioner 66 583 772 16 671 66 600 443 80,000 8.9.2020
3.6.2020(2 Riktad nyemission(3 63 685 221 2 898 551 66 583 772 80 000 11.06.2020
03.06.2020 Riktad nyemission(4 43 395 365 20 289 856 63 685 221 80 000 03.06.2020
22.04.2020 Utnyttjande av option(5 42 095 365 1 300 000 43 395 365 80 000 24.04.2020
07.04.2020 Ökning av aktiekapital(6 42 095 365 42 095 365 80 000 24.04.2020
10.05.2019 Riktat aktieförvärv samt ogiltigförklaring(7 42 995 365 -900 000 42 095 365 2 500 18.11.2019
10.06.2019 Aktieemission(8 41 395 365 1 600 000 42 996 365 2 500 12.07.2019
10.06.2019 Aktieemission(8 35 938 020 5 457 345 41 395 365 2 500 25.06.2019
21.06.2018 Aktieemission(9 28 569 600 7 368 420 35 938 020 2 500 31.07.2018
19.06.2018 Ogiltigförklaring av aktier(10 29 219 600 -650 000 28 569 600 2 500 26.06.2018
08.06.2018 Vederlagsfri aktieemission(11 146 098 29 073 502 29 219 600 2 500 08.06.2018
24.01.2018 Riktad aktieemission(12 137 998 8 100 146 098 2 500 13.03.2018
1) Datumet avser den dag då registrering i Handelsregistret skett.
2) Aktierna tecknades 9.6.2020 och registrerades 11.6.2020.
3) Bolagets styrelse beslöt 3.6.2020 om en riktad nyemission av 2 898 551 nya aktier till Danske Bank A/S, Finland filial, som fungerar som stabiliseringsagent i samband med börsintroduktionen.
4) Bolagets styrelse beslöt 3.6.2020 om en riktad nyemission av 20 289 856 nya aktier.
5) Optionsinnehavarna under Optionsprogrammet 2016 utnyttjade sina optioner 22.4.2020 för att teckna 1 300 000 aktier.
6) Bolagets bolagsform ändrades till publikt aktiebolag på ordinarie bolagsstämma 7.4.2020, i samband med vilket Bolagets aktiekapital ökades till EUR 80 000.
7) Bolagets styrelse beslöt 10.5.2019 om ett riktat aktieförvärv på 900 000 aktier samt om att ogiltigförklara 900 000 aktier.
8) Bolagets styrelse beslöt 10.6.2019 att erbjuda totalt 10 000 000 nya aktier till teckning, av vilka 7 057 345 stycken tecknades.
9) Bolagets styrelse beslöt 21.6.2018 om att utföra en aktieemission omfattande totalt 7 368 420 nya aktier.
10) Bolagets styrelse beslöt 19.6.2018 att ogiltigförklara samtliga 650 000 stycken egna aktier som Bolaget hade i sin besittning.
11) Bolagets aktieägare beslöt 8.6.2018 om en vederlagsfri aktieemission till Bolagets aktieägare om totalt 29 073 502 stycken nya aktier, där en (1) aktie berättigade till 199 nya aktier.
12) Bolagets styrelse beslöt 1.1.2018 om en riktad aktieemission omfattande totalt 8 100 nya aktier.