Skip to content

Anmälan om betydande aktieägare

Nanoforms bolagsordning innehåller en förpliktelse för dess aktieägare att meddela Bolaget ifall aktieägarens röstandel i Bolaget uppnår, överskrider eller underskrider 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 2/3 och 90%. Anmälningsskyldigheten gäller endast aktier samt de röster som förknippas med aktierna. Vid bedömningen av huruvida ovannämnda gränsvärden uppnåtts, beaktas inte de finansiella instrument som avses i 9 kap. 6 §, 6a § och 6b § i värdepappersmarknadslagen (746/2012). Tilläggsinformation om förpliktelsen finns tillgänglig i Nanoforms bolagsordning, som finns här.

En förteckning över Bolagets största aktieägare, som även omfattar de aktieägare som innehar 5% eller mera av Bolagets aktier och röster, finns för påseende på sidan Ägarstruktur.

En modell för meddelandet finns här.

Nedan finns en förteckning över de meddelanden angående förändring i röstandel, som Bolaget emottagit:

Datum Aktieägare Ägande efter anmälan Grund av anmälan
Dec 7th, 2020 Handelsbanken Fonder AB 5.04% (3 357 246) Köp av aktier