Skip to content
Press release Regulatory

De tio största aktieägarna i Nanoform Finland Plc efter genomförandet av noteringen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, NYA ZEELAND, AUSTRALIEN, JAPAN, HONGKONG, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION I VILKEN SÅDAN DISTRIBUTION, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER PUBLICERING SKULLE STRIDA MOT GÄLLANDE REGLER.

De tio största registrerade aktieägarna i Nanoform Finland Plc (”Nanoform” eller ”Bolaget”) och deras innehav efter genomförandet av noteringen av Bolagets aktier, baserat på aktieboken som förs av Euroclear Finland Ltd per 8 juni 2020, om inte annat anges:

Aktieägare Antal aktier Procent av antal aktier och röster1
Förvaltarregistrerade aktier2 25 207 087 39,58
Helsingin Yliopiston Rahastot 5 489 640 8,62
Edward Hæggström 5 409 405 8,49
Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company3 3 114 000 4,89
Mandatum Life Insurance Company Limited4 2 995 709 4,70
Kai Falck 2 700 000 4,24
Jouko Yliruusi 2 700 000 4,24
Avohoidon Tutkimussäätiö sr5 2 638 737 4,14
Varma Mutual Pension Insurance Company 1 245 000 1,95
Mika Puittinen6 824 000 1,29
Ilkka Lassila 810 000 1,27
De tio största aktieägarna, totalt 27 926 491 43,85
Övriga aktieägare 10 551 643 16,57
Totalt 63 685 221 100,00

1 Bolaget har ett aktieslag och varje aktie ger innehavaren rätt till en röst på Bolagets bolagsstämmor. Procenttal är avrundande.

2 Förvaltarregistrerade aktier inkluderar de aktier som registrerats hos Euroclear Sweden AB. Förteckningen över de största aktieägarna kommer att uppdateras med de direktregistrerade aktieägarna registrerade hos Euroclear Sweden AB i samband med den månatliga uppdateringen den 30 juni 2020.

3 Baserat på anmälan om betydande aktieägande av llmarinen Mutual Pension Insurance Company (”Ilmarinen”) den 8 juni 2020 äger Ilmarinen 3 114 000 aktier i Bolaget vilket motsvarar 4,89 procent av aktierna och rösterna i Bolaget.

4 Mandatum Life Insurance Company Limited (”Mandatum”), och Danske Bank A/S, Finland Filial (”Danske Bank”) ingick i samband med Bolagets notering den 4 juni 2020 ett aktielåneavtal, under vilket Mandatum den 4 juni 2020 lånade ut 2 898 551 aktier i Bolaget till Danske Bank som agerar stabiliseringsagent. Mandatums registrerade innehav, vilket uppgår till 2 995 709 aktier, inkluderar inte de utlånade aktier som Danske Bank kommer återlämna till Mandatum efter att stabiliseringsperioden avslutats.

5 Baserat på bekräftelse från aktieägaren den 9 juni 2020.

6 Mika Puittinen innehar 720 000 aktier i Bolaget direkt och 104 000 aktier i Bolaget genom Mika Puittinen Holding Oy.

I tabellen nedan framgår de aktieägare som själva innehade 5% eller fler av aktierna i Bolaget direkt före noteringen av Bolagets aktier:

Aktieägare Antal aktier Procent av antal aktier och röster1
Helsingin Yliopiston rahastot 6 099 600 14,06
Edward Hæggström 6 010 450 13,85
Mandatum Life Insurance Company Limited 4 974 695 11,46
Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company 3 521 126 8,11
Kai Falck 3 000 000 6,91
Jouko Yliruusi 3 000 000 6,91
Avohoidon Tutkimussäätiö sr 2 493 810 5,75

1)Antalet aktier som innehas av aktieägare som sålde en del av sina aktier i aktieförsäljningen har beräknats utan att de sålda aktierna subtraherats från det totala antalet aktier.

Anmälan om betydande aktieägare

Bolagets bolagsordning innehåller en förpliktelse för dess aktieägare att meddela Bolaget i det fall att aktieägares röstandel i Bolaget uppnår, överskrider eller underskrider 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 2/3 och 90% av det totala antalet röster i Bolaget. I tabellen nedan framgår de aktieägare i Bolaget vars innehav överskrider 5% procent av antalet aktier och röster per 8 juni 2020:

Aktieägare Antal aktier Procent av antal aktier och röster
Helsingin Yliopiston Rahastot 5 489 640 8,62
Edward Hæggström 5 409 405 8,49

Mandatum och Danske Bank ingick ett aktielåneavtal i samband med Bolagets notering den 4 juni 2020, enligt vilket Mandatum den 4 juni 2020 lånade ut 2 898 551 befintliga aktier i Bolaget till Danske Bank som agerar stabiliseringsagent. Mandatums registrerade innehav, vilket uppgår till 2 995 709 aktier, inkluderar inte de utlånade aktier som Danske Bank kommer återlämna till Mandatum efter att stabiliseringsperioden avslutats. Per 8 juni 2020 skulle Mandatums innehav uppgått till 5 894 260 aktier, motsvarande 9,26% av antalet aktier i Bolaget, om aktierna som lånats ut till Danske Bank beaktats.

Information om anmälningar av betydande aktieägare finns på Bolagets hemsida, www.nanoform.com, på engelska, svenska och finska.

För mer information:

Albert Hæggström, CFO
albert.haeggstrom@nanoform.com
+358 29 370 0150

Henri von Haartman, Director of Investor Relations
hvh@nanoform.com
+46 7686 650 11

Certified Adviser: Danske Bank A/S, Finland Filial, tel. +358 40 562 1806

Kort om Nanoform

Nanoform är ett innovativt bolag som möjliggör att nanopartiklar kan användas i läkemedel. Nanoform arbetar med läkemedels- och bioteknikföretag globalt för att minska bortfall i kliniska studier och förbättra molekylers formuleringsprestanda genom sin nanoformeringsteknik. Bolagets patenterade och skalbara Controlled Expansion of Supercritical Solutions (CESS®)-teknologi producerar nanoformerade API-partiklar, så små som 10 nm. Tekniken möjliggör för dåligt lösningsbara molekyler bland läkemedelskandidater att ta sig vidare i kliniska studier genom att öka deras lösningsbarhet och förbättra dess biotillgänglighet. Nanoforms unika nanoformeringsteknologi tillför många nya möjligheter att skapa värde bland läkemedel och läkemedelskandidater.

www.nanoform.com

Viktig information

Informationen i häri får inte publiceras eller distribueras, varken direkt eller indirekt, i eller till Förenta staterna (”USA”), Kanada, Nya Zeeland, Australien, Japan, HongKong, Singapore eller Sydafrika. Informationen häri utgör inte ett erbjudande om försäljning av värdepapper i USA och värdepappren får inte erbjudas eller säljas i USA. Nanoform Finland Plc (”Bolaget”) avser inte att registrera någon del av erbjudandet av värdepapperet i USA enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act of 1933 (”Securities Act”) eller genomföra ett erbjudande av värdepapper i USA på basis av ett undantag till registrering i enlighet med Securities Act.

I vissa jurisdiktioner är emission, utnyttjande av och/eller försäljning av värdepapper föremål för restriktioner föreskrivna i lag eller annan reglering. Bolaget, Danske Bank A/S, Finland filial, Skandinaviska Enskilda Banken AB, Swedbank AB (publ) eller Stifel Nicolaus Europe Limited frånsäger sig allt ansvar för någon persons förfarande i strid med gällande restriktioner.

Informationen häri utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan att förvärva eller teckna värdepappren som avses i detta meddelande och dessa värdepapper kommer inte att säljas eller erbjudas i sådana jurisdiktioner där erbjudande, anskaffning eller försäljning skulle vara i strid med lag innan registrering, undantag från registrering eller godkännande erhållits på basis av värdepapperslagstiftning i sådan jurisdiktion. Investerare bör varken godkänna ett erbjudande angående de värdepapper som avses i detta dokument eller förvärva sådana värdepapper, såvida de inte gör så på basis av information som framgår i prospektet

Bolaget har inte auktoriserat erbjudande av värdepappren till allmänheten i någon annan medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) (eller i Storbritannien) än Finland och Sverige. För medlemsländer i EES (var för sig en ”Relevant medlemsstat”) (och Storbritannien), med undantag för Finland och Sverige, har inga åtgärder vidtagits och kommer inte att vidtas för att erbjuda värdepapper till allmänheten, på så sätt att en skyldighet att offentliggöra ett prospekt i någon Relevant medlemsstat skulle uppstå. Värdepapper får således erbjudas i Relevanta medlemsstater endast (a) till sådana juridiska personer som uppfyller kraven för kvalificerade investerare som avses i Prospektförordningen; eller (b) då någon annan sådan situation som omfattas av Prospektförordningens artikel 1(4) föreligger. I detta stycke avses med ”erbjudande till allmänheten” all slags kommunicering, oberoende av form eller sätt, av tillräcklig information om villkoren för erbjudandet och de värdepapper som erbjuds för att investerare ska kunna kan fatta beslut om att förvärva eller teckna värdepappren. Med ”Prospektförordning” avses vid var tid gällande Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129.

Detta meddelande riktar sig endast till (i) personer utanför Förenade Kungariket Storbritannien och Nordirland eller (ii) personer som har yrkeserfarenhet i ärenden som berör investeringar i enlighet med artikel 19(5), Regeln 2005 (Financial Promotion Order 2005) (i dess ändrade lydelse, “Regeln“) i lagen om finansiella tjänster och marknader (Financial Services and Markets Act 2000), eller till (iii) samfund, som har hög förmögenhetsställning (high net worth entity), eller andra personer som detta meddelande lagligt får riktas till i enlighet med artikel 49(2) i Regeln (samtliga sådana personer nedan “Relevanta personer“). Sådan möjlig investeringsverksamhet som hänför sig till detta meddelande är endast tillgänglig för Relevanta personer och idkas enbart med Relevanta personer. Personer som inte är Relevanta personer ska inte agera på basis av detta dokument eller förlita sig på informationen som dokumentet innehåller.

Fullständiga villkor och instruktioner för den planerade börsintroduktionen och erbjudandet finns i sin helhet i prospektet, som Nanoform Finland Plc upprättat i anknytning till den planerade börsintroduktionen och erbjudandet. Den engelska översättningen av det finska prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida på www.nanoform.com/ipo.

Erbjudande till teckning av de värdepapper som avses i detta meddelande görs det prospekt som distribueras av Nanoform Finland Plc och som godkänts av den finska Finansinspektionen. Prospektet innehåller detaljerad information om Bolaget och dess ledning samt dess finansiella rapporter. Detta meddelande är en reklam och inte ett sådant prospekt som avses i Prospektförordningen. Investerare bör inte förvärva värdepapper som avses i detta meddelande, förutom på basen av information som omfattas av ett prospekt. Ett eventuellt godkännande av prospektet av den finska Finansinspektionen ska inte anses utgöra ett godkännande av de värdepapper som omfattas av prospektet.

Vissa uppgifter i detta meddelande utgör ”framåtriktade uttalanden”. Framåtriktade uttalanden omfattar uttalanden angående planer, antaganden, projektioner, målsättningar, strategier, framtida händelse, framtida intäkter eller prestationer, kapitalutgifter, finansieringsbehov, planer eller avsikter i relation till anskaffningar, Bolagets konkurrenskrafter och –svagheter, planer och målsättningar i relation till finansiell ställning, framtida verksamhet och utveckling, Bolagets affärsstrategi och förväntade trender inom industrin samt den politiska och juridiska omgivning i vilken Bolaget är verksamt inom samt annan information som inte utgör historisk information, som utveckling och kommersialisering av CESS® teknologin, investeringar, den planerade börsintroduktionsemissionen och noteringen, framtida generering av kassaflöde, rörelsevinstmarginal, finansiell ställning och likviditet. I vissa situationer kan sådan information identifieras av framåtriktad terminologi, som omfattar bland annat uttryck som ”tror”, ”avser”, ”kan”, ”kommer att” eller ”borde” eller beroende på kontext även deras negativa former och variationer med motsvarande terminologi.

Framåtriktade uttalanden i detta meddelande baserar sig på olika antaganden, som åter baserar sig på antaganden. Framåtriktade uttalanden är till sin natur förenade med risk, osäkerhetsfaktorer samt antaganden, både generella och specifika, och risken föreligger att prognoser, projektioner, planer och andra framåtriktade uttalanden inte förverkligas. Med beaktande av dessa risker, osäkerhetsfaktorer samt antaganden varnas ni för att förlita er på sådana framåtriktade uttalanden. Eventuella framåtriktade uttalanden i detta meddelande reflekterar endast situationen per dagen för detta meddelande. Utöver vad som krävs av lag, avser eller förpliktar sig varken Bolaget eller personer i ledande ställning i Bolaget att uppdatera eller korrigera framåtriktade uttalanden som finns i detta meddelande.