Skip to content
Press release Regulatory

Kutsu Nanoform Finland Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Yhtiötiedote

Nanoform Finland Oyj
10.3.2021 klo 23.00 Suomen aikaa

Kutsu Nanoform Finland Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Nanoform Finland Oyj:n (”Yhtiö”) (y-tunnus: 2730572-8) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 6.4.2021 kello 10:00 osoitteessa Viikinkaari 4, 00790, Helsinki. Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon. Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun osasta C. Ohjeita kokoukseen osallistuville.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä Suomen eduskunnan koronaviruspandemian leviämisen rajoittamiseksi 15.9.2020 hyväksymän ja 3.10.2020 voimaan tulleen lain väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista (677/2020) nojalla (“Väliaikaislaki”). Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous järjestetään ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla.

Yhtiö on päättänyt ryhtyä Väliaikaislain mahdollistamiin toimiin, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.

Osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan vain ennakkoon äänestämällä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon tämän kutsun ja yhtiön muun ohjeistuksen mukaisesti. Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun osasta C ”Ohjeita kokoukseen osallistuville”.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajana toimii asianajaja Mika Puittinen. Mikäli Mika Puittinen on painavasta syystä estynyt toimimasta puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön. Puheenjohtaja voi nimetä kokoukselle sihteerin.

3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii Tom Blomqvist. Mikäli Tom Blomqvist on painavasta syystä estynyt toimimasta pöytäkirjan tarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää pöytäkirjan tarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokouksessa edustetuiksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n ja Innovatics Oy:n toimittamien tietojen perusteella.

6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Yhtiön 26.2.2021 julkaisema vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen on saatavilla yhtiön verkkosivuilla ja katsotaan näin tässä kohdassa esitetyksi yhtiökokoukselle.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta

Hallitus ehdottaa, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Toimielinten palkitsemisraportti vuodelta 2020 on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://nanoform.com/en/remuneration/.

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, toimielinten palkitsemisraportti vuodelta 2020 on katsottu esitetyksi yhtiökokoukselle.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin palkkiona 3.333 euroa kuukaudessa ja muille hallituksen jäsenille 1.666 euroa kuukaudessa. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussääntöjen mukaisesti.

Hallitus ehdottaa lisäksi, että hallituksen jäsenille annetaan osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat hallituksen puheenjohtajan merkitsemään enintään 150.000 osaketta ja kunkin muun hallituksen jäsenen merkitsemään enintään 100.000 osaketta, yhteensä enintään 450.000 osaketta. Erityisten oikeuksien antaminen on ehdollinen yhtiökokouksen päätökselle optioiden antamisesta jäljempänä olevan kohdan 16 (Erityisten oikeuksien antaminen) mukaisesti.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan neljä (4).

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön hallituksen jäseniksi valittaisiin Miguel Calado (puheenjohtaja), Albert Hæggström (varsinainen jäsen), Mads Laustsen (varsinainen jäsen), ja Cynthia Schwalm (varsinainen jäsen).

Edellä mainitut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Hallituksen jäsenehdokkaiden henkilötiedot ilmoitetaan yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://nanoform.com/en/board-of-directors-corporate-governance/.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio ja korvaus matkakustannuksista korvataan Yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus esittää, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan Tomi Moisio suostumuksensa mukaisesti.

16. Erityisten oikeuksien antaminen

Hallitus ehdottaa, että osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia annetaan seuraavin ehdoin:

i. Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 450.000 kappaletta;

ii. Optio-oikeudet oikeuttavat hallituksen puheenjohtajan merkitsemään enintään 150.000 osaketta ja kunkin muun hallituksen jäsenen merkitsemään enintään 100.000 osaketta;

iii. Optio-oikeudet annetaan maksutta;

iv. Merkintäoikeutta ei saa siirtää;

v. Optio-oikeuksien merkintäaika alkaa välittömästi ja on voimassa 6.5.2021 asti. Optio-oikeudet merkitään allekirjoittamalla olennaisilta osiltaan kutsun liitteen 1 mukainen optiosopimus;

vi. Optio-oikeuksien tarkemmat ehdot ovat kutsun liitteenä 2. Kukin optio-oikeus oikeuttaa optionhaltijan merkitsemään yhtiön uusia kantaosakkeita;

vii. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika alkaa optioiden rekisteröimisestä kaupparekisteriin ja päättyy 6.4.2026;

viii. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähinta on 9,00 euroa osakkeelta. Osakkeiden maksuaika alkaa välittömästi ja päättyy 6.4.2026; ja

ix. Optio-oikeuksien merkinnän hyväksymisen ehtona on, että merkintään oikeutetut allekirjoittavat olennaisilta osiltaan tämän kutsun liitteen 1 mukaisen optiosopimuksen.

Optio-oikeudet annetaan hallituksen jäsenten sitouttamiseksi. Optio-oikeuksien antamiseen on osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettu painava taloudellinen syy.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla hankittavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 7.000.000 kappaletta, mikä vastaa noin 9,7 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista. Yhtiön omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia myös muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuhun markkinaehtoiseen hintaan.

Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää Yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdellä tai useammalla päätöksellä.

Hallitus ehdottaa, että valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden ja erityisten oikeuksien nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 7.000.000 osaketta, mikä määrä vastaa noin 9,7 % yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poikkeamiseen ja vastikkeen määrästä tai osakkeiden tai erityisten oikeuksien antamisesta vastikkeetta. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 6.4.2026 saakka. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat hallituksen valtuutukset.

19. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset ja tämä kokouskutsu sekä Nanoform Finland Oyj:n vuoden 2020 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, palkitsemisraportti sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa nanoform.com/en/section/corporate-governance/general-meetings/ viimeistään 16.3.2021. Edellä mainituista asiakirjoista sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavissa Nanoform Finland Oyj:n internetsivuilla osoitteessa nanoform.com/en/section/corporate-governance/general-meetings/ viimeistään 20.4.2021 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistuville

Koronaviruspandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiökokous järjestetään siten, että osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voi saapua kokouspaikalle. Osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voi osallistua kokoukseen myöskään reaaliaikaisen tietoteknisen yhteyden välityksellä. Osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet saavat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon alla olevien ohjeiden mukaisesti.

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä tiistaina 23.3.2021 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja ei voi osallistua yhtiökokoukseen muuten kuin äänestämällä ennakkoon jäljempänä kuvatulla tavalla sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon.

2. Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 16.3.2021 klo 10.00, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään 26.3.2021 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot kuten osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, ja yhteystiedot. Osakkeenomistajien Euroclear Finland Oy:lle, Nanoform Finland Oyj:lle tai sen palveluntarjoajalle Inderes Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 16.3.2021 klo 10.00 – 26.3.2021 klo 16.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

a. Internetsivujen kautta

Ennakkoäänestäminen edellyttää osakkeenomistajan tai hänen edustajansa tai asiamiehensä vahvaa tunnistautumista suomalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Sähköisen ennakkoäänestyksen ehdot ja muut sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilta osoitteessa nanoform.com/en/section/corporate-governance/general-meetings/.

b. Kirjeitse

Osakkeenomistaja voi toimittaa Yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen Nanoform Finland Oyj:lle postitse osoitteeseen Cultivator II, Viikinkaari 4, 00790 Helsinki. Äänestyslomake on saatavilla yhtiön internetsivuilla nanoform.com/en/section/corporate-governance/general-meetings/ viimeistään 16.3.2021 klo 10.00 alkaen.

Osakkeenomistajan edustajan tai asiamiehen on toimittaessaan äänestyslomake esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet Yhtiölle, äänten toimittaminen katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä tiistaina 23.3.2021. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 30.3.2021, kello 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. Lisäksi omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee huolehtia ennakkoon äänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta hallintarekisteröityjä osakkeita koskevan ilmoittautumisajan kuluessa.

4. Euroclear Sweden AB:ssa rekisteröidyt osakkeet

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n arvopaperijärjestelmään ja joka aikoo osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, tulee olla rekisteröity Euroclear Sweden AB:n pitämään omistajaluetteloon viimeistään yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä tiistaina 23.3.2021.

Ollakseen oikeutettu pyytämään tilapäistä rekisteröintiä Euroclear Finland Oy:n pitämään Nanoform Finland Oyj:n osakasluetteloon hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan tulee pyytää, että hänen osakkeensa rekisteröidään tilapäisesti hänen omalle nimelleen Euroclear Sweden AB:n pitämään omistajaluetteloon, ja varmistaa, että omaisuudenhoitaja lähettää yllä mainitun tilapäisen rekisteripyynnön Euroclear Sweden AB:lle. Rekisteröityminen tulee tehdä viimeistään torstaina 25.3.2021, ja siksi omaisuudenhoitajalle tulee tehdä pyyntö hyvissä ajoin ennen mainittua päivämäärää.

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n arvopaperijärjestelmään ja joka aikoo osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, tulee pyytää tilapäistä rekisteröintiä Euroclear Finland Oy:n pitämään Nanoform Finland Oyj:n osakasrekisteriin. Pyyntö Nanoform Finland Oyj:lle tulee tehdä kirjallisena viimeistään 24.3.2021 kello 10.00 Ruotsin aikaa (CET) tämän kutsun liitteenä 3 olevalla lomakkeella. Nanoform Finland Oyj:n kautta tehty tilapäinen rekisteröityminen osakasluetteloon on samalla ilmoittautuminen yhtiökokoukseen.

Myös osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n arvopaperijärjestelmään, on mahdollista osallistua kokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.

Osakkeenomistajat, joilla on ruotsalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta keskiviikon 16.3.2021 – 26.3.2021 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

a. Internetsivuilla:

Sähköinen ennakkoäänestäminen tapahtuu suojatun vahvan tunnistautumisen kautta ja osakkeenomistaja voi rekisteröityä ja äänestää kirjautumalla sisään omilla pankkitunnuksillaan (BankID).

b. Kirjeitse

Osakkeenomistaja voi toimittaa Yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen Nanoform Finland Oyj:lle postitse osoitteeseen Cultivator II, Viikinkaari 4, 00790, Helsinki, Suomi. Äänestyslomake on saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa nanoform.com/en/section/corporate-governance/general-meetings/ viimeistään tiistaina16.3.2021 klo 10.00 alkaen.

Osakkeenomistajan edustajan tai asiamiehen on toimittaessaan äänestyslomake esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet Nanoform Finland Oyj:lle, äänten toimittaminen katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

5. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Myös osakkeenomistajan valtuuttama asiamies voi osallistua kokoukseen vain äänestämällä osakkeenomistajan puolesta ennakkoon edellä kuvatulla tavalla.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen sellaisen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Nanoform Finland Oyj, Viikinkaari 4, 00790 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Malli valtakirjasta on liitetty tämän kutsun liitteeksi 6.

6. Muut ohjeet/tiedot

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa Yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava Yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen agm@nanoform.com viimeistään 15.3.2021 klo 16.00 mennessä. Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä selvitys omistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan Yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset Yhtiön internetsivuilla nanoform.com/section/corporate-governance/general-meetings viimeistään 16.3.2021.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 19.3.2021 kello 16:00 asti sähköisessä palvelussa. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, Yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä Yhtiön internetsivuilla nanoform.com/en/section/corporate-governance/general-meetings/ viimeistään 24.3.2021. Kysymysten ja vastaehdotusten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää Yhtiölle riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

Osakeyhtiölaissa ja arvopaperimarkkinalaissa säädetyt yhtiökokousta koskevat tiedot ovat saatavilla osoitteessa nanoform.com/en/section/corporate-governance/general-meetings/.

Nanoform Finland Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 72.234.246 osaketta, jotka edustavat yhtä montaa ääntä.

Helsingissä 10.3.2021

NANOFORM FINLAND OYJ

Hallitus

LISÄTIETOJA

Sijoittajasuhdejohtaja Henri von Haartman

Puh. +46 768665011

Puh. +358 29 3700150

Sähköposti: hvh@nanoform.com

Lakiasiainjohtaja Peter Hänninen

Puh. +358 50 353 0408

Sähköposti: peter.hanninen@nanoform.com

LIITTEET

  1. Optiosopimus
  2. Optio-oikeuksien ehdot
  3. Ilmoitus osallistumisesta
  4. Valtakirja