Skip to content
Press release Regulatory

Nanoform Finland Oyj:n kymmenen suurinta osakkeenomistajaa listautumisannin päättymisen jälkeen

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN, SINGAPOREEN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Seuraavassa taulukossa on esitetty Nanoform Finland Oyj:n (”Nanoform” tai ”Yhtiö) kymmenen suurinta rekisteröityä osakkeenomistajaa omistuksineen listautumisannin päättymisen jälkeen perustuen Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon 8.6.2020 ellei toisin mainittu:

Osakkeenomistaja Osakkeiden lukumäärä Prosenttia osakkeista ja äänistä1
Hallintarekisteröidyt osakkeet2 25 207 087 39,58
Helsingin Yliopiston Rahastot 5 489 640 8,62
Edward Hæggström 5 409 405 8,49
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen3 3 114 000 4,89
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö4 2 995 709 4,70
Kai Falck 2 700 000 4,24
Jouko Yliruusi 2 700 000 4,24
Avohoidon Tutkimussäätiö sr5 2 638 737 4,14
Varma Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö 1 245 000 1,95
Mika Puittinen6 824 000 1,29
Ilkka Lassila 810 000 1,27
Kymmenen suurinta rekisteröityä osakkeenomistajaa, yhteensä 27 926 491 43,85
Muut osakkeenomistajat 10 551 643 16,57
Yhteensä 63 685 221 100,00

1 Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen Yhtiön yhtiökokouksessa. Prosenttiosuudet ovat pyöristettyjä lukuja.

2 Hallintarekisteröidyt osakkeet sisältävät Euroclear Sweden AB:iin rekisteröidyt osakkeet. Suurimpien osakkeenomistajien listaa päivitetään Euroclear Sweden AB:iin rekisteröidyillä epäsuorilla osakeomistuksilla 30.6.2020 kuukausittaisen päivityksen yhteydessä.

3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (”Ilmarinen”) on tehnyt omistusosuuksien muutosta koskevan ilmoituksen 8.6.2020, jonka mukaan Ilmarinen omistaa 3 114 000 Yhtiön osaketta vastaten 4,89 prosenttia Yhtiön osakkeista ja äänistä.

4 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö (”Mandatum”) ja Danske Bank A/S Suomen sivuliike (”Danske Bank”) ovat Yhtiön listautumisannin yhteydessä 4.6.2020 tehneet osakelainaussopimuksen, jonka mukaisesti Mandatum on 4.6.2020 lainannut vakauttamisjärjestäjänä toimivalle Danske Bankille 2 898 551 olemassa olevaa Yhtiön osaketta. Mandatumin rekisteröity omistus, joka on 2 995 709 osaketta, ei sisällä lainattuja osakkeita, jotka Danske Bank palauttaa Mandatumille vakauttamisajan päättymisen jälkeen.

5 Perustuen osakkeenomistajan 9.6.2020 antamaan vahvistukseen.

6 Mika Puittinen omistaa 720 000 Yhtiön osaketta suoraan ja 104 000 Yhtiön osaketta epäsuoraan Mika Puittinen Holding Oy:n kautta.

Seuraavassa taulukossa on esitetty ne osakkeenomistajat, jotka omistivat yksin 5% tai enemmän Yhtiön osakkeista ennen listautumista:

Osakkeenomistaja Osakkeiden lukumäärä Prosenttia osakkeista ja äänistä1
Helsingin Yliopiston rahastot 6 099 600 14,06
Edward Hæggström 6 010 450 13,85
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 4 974 695 11,46
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 521 126 8,11
Kai Falck 3 000 000 6,91
Jouko Yliruusi 3 000 000 6,91
Avohoidon Tutkimussäätiö sr 2 493 810 5,75

1 Osakemyynnissä osan osakkeitaan myyneiden osakkeenomistajien osuudet on laskettu ennen osakemyynnissä myytyjen myyntiosakkeiden vähentämistä osakkeiden kokonaismäärästä.

Ilmoitus omistusosuuksien muutoksesta

Yhtiön yhtiöjärjestys sisältää velvoitteen, jonka mukaan Yhtiön osakkeenomistajan tulee ilmoittaa Yhtiölle, kun osakkeenomistajan omistusoikeus Yhtiön osakkeiden tuottamista äänimääristä saavuttaa, ylittää tai laskee alle 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 2/3 ja 90% kaikista Yhtiön osakkeiden tuottamista äänimääristä. Seuraavassa taulukossa on esitetty Yhtiön osakkeenomistajat, joiden osuus osakkeista ja äänistä ylitti 5% 8.6.2020:

Osakkeenomistaja Osakkeiden lukumääärä Prosenttia osakkeista ja äänistä
Helsingin Yliopiston Rahastot 5 489 640 8,62
Edward Hæggström 5 409 405 8,49

Mandatum ja Danske Bank ovat Yhtiön listautumisannin yhteydessä 4.6.2020 tehneet osakelainaussopimuksen, jonka mukaisesti Mandatum on 4.6.2020 lainannut vakauttamisjärjestäjänä toimivalle Danske Bankille 2 898 551 olemassa olevaa Yhtiön osaketta. Mandatumin rekisteröity omistus, joka on 2 995 709 osaketta, ei sisällä lainattuja osakkeita, jotka Danske Bank palauttaa Mandatumille vakauttamisajan päättymisen jälkeen. Mandatumin omistus olisi 5 894 260 osaketta vastaten 9,26% Yhtiön osakkeista 8.6.2020, mikäli Danske Bankille lainatut osakkeet huomioitaisiin Mandatumin omistuksessa.

Tietoa suurimpien osakkeenomistajien ilmoituksista löytyy Yhtiön internet-sivulta www.nanoform.com suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Lisätietoja antavat:

Albert Hæggström, talousjohtaja
albert.haeggstrom@nanoform.com
+358 29 370 0150

Henri von Haartman, sijoittajasuhdejohtaja
hvh@nanoform.com
+46 7686 650 11

Hyväksytty neuvonantaja: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, +358 40 562 1806.

Nanoform lyhyesti

Nanoform on innovatiivinen nanopartikkeleiden käytön lääkkeissä mahdollistava yhtiö. Nanoform toimii globaalisti yhdessä lääkealan ja biotekniikan alan yhteistyökumppaneidensa kanssa vähentääkseen kliinisissä tutkimuksissa tapahtuvaa poistumaa ja parantaakseen asiakkaidensa molekyylien formuloinnin suorituskykyä tarjoamiensa nanoformointipalvelujen avulla. Yhtiön patentoitu ja skaalattava Controlled Expansion of Supercritical Solutions (CESS®) -teknologia tuottaa jopa 10 nanometrin kokoisia nanoformoituja lääkeainehiukkasia. Tämä mahdollistaa tuotekehitysputkessa olevien niukkaliukoisten molekyylien etenemisen kliiniseen tutkimusvaiheeseen lisäämällä molekyylien liukoisuutta ja parantamalla niiden biologista hyväksikäytettävyyttä. Nanoformin ainutlaatuinen teknologia tarjoaa uusia mahdollisuuksia monessa arvoa lisäävässä lääkkeiden annostelumenetelmässä.

www.nanoform.com

Tärkeää tietoa

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Australiassa, Japanissa, Hongkongissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa. Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Nanoform Finland Oyj:n (”Yhtiö”) tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta tarjouksesta Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, tarjoamiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö, Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, Skandinaviska Enskilda Banken AB, Swedbank AB (publ) tai Stifel Nicolaus Europe Limited eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä hankkia tiedotteessa mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä tai tarjota alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa ja Ruotsissa, eikä myöskään Iso-Britanniassa. Lukuun ottamatta Suomea ja Ruotsia, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa (mukaan lukien Iso-Britannia), joissa sovelletaan Esiteasetusta (kukin ”Relevantti Jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkaisemista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esiteasetuksessa määritellyille kokeneiden sijoittajien edellytykset täyttäville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esiteasetuksen 1(4) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu ”tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa missä tahansa muodossa ja minkä tahansa kanavan kautta henkilöille suunnattua viestintää, jossa annetaan riittävät tiedot tarjouksen ehdoista sekä tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja voi tehdä päätöksen näiden arvopapereiden ostamisesta tai merkitsemisestä. Ilmaisu ”Esiteasetus” tarkoittaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2017/1129, muutoksineen.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti antaa tiedoksi (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, ”Relevantit Henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Suunnitellun Listautumisannin ehdot ja ohjeet on sisällytetty kokonaisuudessaan listalleottoesitteeseen, jonka Nanoform Finland Oyj on laatinut suunnitellun Listautumisannin yhteydessä. Listalleottoesite on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla www.nanoform.com/listautuminen.

Tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita tarjotaan merkittäväksi Nanoform Finland Oyj:n tarjoamalla Finanssivalvonnan hyväksymällä listalleottoesitteellä. Listalleottoesite sisältää yksityiskohtaisia tietoja Yhtiöstä ja sen johdosta sekä taloudellisista tiedoista. Tämä tiedote on mainos, eikä Esiteasetuksen tarkoittama listalleottoesite. Sijoittajien ei tule hankkia mitään tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita muutoin kuin listalleottoesitteeseen sisällytettyjen tietojen perusteella. Finanssivalvonnan tekemää listalleottoesitteen hyväksyntää tai rekisteröintiä ei tule pitää suosituksena merkitä listalleottoesitteellä tarjottavia arvopapereita.

Tietyt tässä tiedotteessa käsitellyt lausumat ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevat lausumat koskevat muun muassa suunnitelmia, oletuksia, ennusteita, päämääriä, tavoitteita, pyrkimyksiä, strategioita, tulevaisuuden tapahtumia, tulevaisuuden liikevaihtoa tai tulosta, investointeja, rahoitustarvetta, yritysostoja koskevia suunnitelmia tai aikeita, Yhtiön kilpailuvahvuuksia ja -heikkouksia, taloudelliseen asemaan, tulevaan liiketoimintaan ja kehitykseen liittyviä suunnitelmia tai tavoitteita, liiketoimintastrategiaa sekä toimialaa, poliittista ja lainsäädännöllistä ympäristöä koskevia oletettuja suuntauksia sekä muita ei-historiallisia tietoja, kuten CESS®-teknologian kehittämistä ja kaupallistamista, investointeja, suunniteltua Listautumisantia ja listautumista, tulevaisuuden rahavirran kehitystä, liiketoiminnan tulosta, taloudellista asemaa ja maksuvalmiutta. Tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan joissakin tapauksissa tunnistaa tulevaisuutta koskevien ilmaisujen käytöstä, kuten ”uskoa”, ”aikoa”, ”saattaa”, ”voida” tai ”pitäisi” tai muista vastaavista tai vastaavista kielteisistä ilmaisuista.

Tässä tiedotteessa käsitellyt tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat erilaisiin oletuksiin, joista monet vuorostaan perustuvat oletuksiin. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan sekä yleisiä että yksilöitäviä riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia. Lisäksi on olemassa riski siitä, etteivät arviot, ennusteet, suunnitelmat ja muut tulevaisuutta koskevat lausumat toteudu. Riskien, epävarmuustekijöiden ja oletusten johdosta tulevaisuutta kohdistuville lausumille ei tule antaa merkittävää painoarvoa. Tämän tiedotteen tiedot, näkemykset ja tulevaisuutta koskevat lausumat ilmaisevat ainoastaan tämän tiedotteen päivämäärän mukaista asiantilaa. Ellei lainsäädännöstä muuta johdu, Yhtiö ja järjestäjät eivät vastaa tässä tiedotteessa olevien tulevaisuutta koskevien lausumien päivittämisestä tai korjaamisesta eivätkä sitoudu julkaisemaan tällaisia päivityksiä tai korjauksia.