Skip to content

Nanoform harkitsee listautumisantia ja kaksoislistautumista Nasdaq First North Premier Growth Market Finland ja Sweden -markkinapaikoille

Nanoform harkitsee listautumisantia ja kaksoislistautumista Nasdaq First North Premier Growth Market Finland ja Sweden -markkinapaikoille

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN, SINGAPOREEN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Nanoform Finland Oyj (”Nanoform” tai ”Yhtiö”), joka tarjoaa asiantuntijapalveluja globaalille lääketeollisuudelle nanoteknologian ja lääkeainehiukkastekniikan alueilla, ilmoittaa tänään harkitsevansa listautumisantia (”Listautumisanti”) ja listautumista Nasdaq First North Premier Growth Market Finland -markkinapaikalle sekä Nasdaq First North Premier Growth Market Sweden -markkinapaikalle. Yhtiön patentoidulla Controlled Expansion of Supercritical Solutions (CESS®) -teknologialla voi potentiaalisesti olla käänteentekevä vaikutus globaalille lääketeollisuudelle lääkkeiden alhaisen biologisen hyväksikäytettävyyden parantamisen kautta.

Nanoform lyhyesti

Nanoform on Helsingissä vuonna 2015 perustettu nanoteknologian ja lääkeainehiukkastekniikan asiantuntijayritys. Yhtiön toiminta-ajatuksena on mahdollistaa kliinisiin tutkimuksiin etenevien ja markkinoille pääsevien lääkkeiden määrän huomattava kasvu. Yhtiö tarjoaa patentoidun ja skaalattavan CESS®-teknologiansa avulla mahdollisuuden parantaa lääkkeiden biologista hyväksikäytettävyyttä ja tehokkuutta pienentämällä lääkkeiden lääkeainehiukkasten kokoa. CESS®-teknologia on osoittanut kapasiteetin tuottaa kiteisiä tai stabiileja amorfisia, alle 200 nanometrin kokoisia ja joskus jopa 10 nanometrin kokoisia nanopartikkeleja liuoksesta ilman liuottimien, apuaineiden tai monimutkaisten tuotantomenetelmien käyttöä. Teknologian kehittivät professorit Edward Hæggström ja Jouko Yliruusi vuonna 2012 Helsingin yliopistossa, yhdistämällä asiantuntemuksensa fysiikassa ja farmaseuttisessa teknologiassa.

Globaali lääketeollisuus on kohdannut merkittävän tehokkuusongelman, kun vuosittaiset lääkkeiden kehityskustannukset kasvavat mutta markkinoille etenevien lääkkeiden määrä on pysynyt tasaisena. Lääkeyhtiöiden merkittävät ja kasvavat investoinnit ovat epäonnistuneet tuottavuudessaan, johtuen potentiaalisten uusien lääkkeiden kehitysvaiheen aikana tapahtuvasta poistumasta. Yksi ongelman keskeisistä syistä on lääkekandidaattien niukkaliukoisuus ja siitä johtuva alhainen biologinen hyväksikäytettävyys.

CESS®-teknologia tarjoaa Nanoformin asiakkaille mahdollisuuden edetä uusien lääkkeiden kanssa kliinisten tutkimusten läpi, antaa aiemmin epäonnistuneille lääkekandidaateille toisen mahdollisuuden päästä markkinoille, kehittää olemassa olevia lääkkeitä ja mahdollistaa olemassa olevien lääkkeiden elinkaaren hallinta. Teknologiaa voi potentiaalisesti hyödyntää monella eri tavalla. Lisäämällä lääkemolekyylien suorituskykyä, eli parantamalla lääkkeen biologista hyväksikäytettävyyttä ja tehokkuutta, CESS®-teknologia voi mahdollistaa lääkkeille uusia annostelumuotoja, lisätä hiukkastekniikan ja lääkeformuloinnin mahdollisuuksia, ja samalla pienentää annosmäärää, mikä puolestaan voi vähentää lääkkeiden valmistuskustannuksia, ympäristöjalanjälkeä ja mahdollisesti myös sivuvaikutuksia.

Nanoform arvioi tällä hetkellä CESS®-teknologiansa mahdollisuuksia useamman asiakkaan kanssa, mukaan lukien AstraZeneca ja Orion, ja Yhtiöllä on kasvava määrä isoja lääkealan, kuin myös biotekniikan alan yhteistyökumppaneita. Yhtiöllä on tällä hetkellä seitsemän tuotantolinjaa; kuusi prekliinistä tuotantolinjaa ja yksi GMP1-tuotantolinja.

Yhtiön pitkän aikavälin visiona on kaksinkertaistaa markkinoille vuosittain myyntiin tulevien uusien lääkkeiden määrä ja vaikuttaa epäsuorasti nanoformoiduilla lääkeaineilla yli miljardin ihmisen elämään, joita hoidetaan nanoformoiduista lääkeaineista hyötyvillä lääkkeillä.

Nanoformin keskeiset vahvuudet

Yhtiö arvioi seuraavien tekijöiden olevan Nanoformin keskeisiä vahvuuksia:

 • toimii miljardien dollareiden arvoisessa globaalissa lääkemarkkinassa
 • omistaa patentoidun teknologian, jolla on potentiaalisesti käänteentekevä vaikutus globaalille lääketeollisuudelle lääkkeiden alhaisen biologisen hyväksikäytettävyyden parantamisen kautta
 • omistaa kustannustehokkaan teknologian, joka mahdollistaa kestävän ja skaalattavan toimituksen asiakkaille
 • liiketoimintamalli, jonka arvioidaan tuottavan vahvaa kassavirtaa ja jatkuvaa liikevaihtoa
 • kokenut johtoryhmä, jossa yhdistyy eri alojen asiantuntemus ja jota tukee erittäin pätevä hallitus
 • vahva positiivinen kehitys ja merkittävät tulevaisuuden mahdollisuudet

Nanoformin lyhyen aikavälin tavoitteet

 • käynnistää ensimmäinen GMP-laatusertifioinnin mukainen projekti ennen vuoden 2020 loppua
 • hankkia enemmän uusia asiakkaita vuonna 2020 kuin vuonna 2019
 • ensimmäinen kliininen tutkimus ja ihmisille annettava annostelu vuonna 2021 Nanoformin liiketoiminnan tavoitteet vuoteen 2025 mennessä ovat muun muassa seuraavat
 • prosessoida vähintään 50 uutta lääkeainetta vuosittain
 • 25 toiminnassa olevaa tuotantolinjaa, joista 5-10 on GMP-tuotantolinjoja
 • olla kassavirtapositiivinen

Edward Hæggström, Nanoformin toimitusjohtaja ja yksi perustajista:

“Vuosi 2020 on ollut meille todella jännittävä. Olemme solmineet lääkealan asiakkaidemme kanssa useamman uuden sopimuksen, mikä kertoo vahvasta kiinnostuksesta teknologiaamme kohtaan. Lisäksi FIMEA myönsi meille GMP-luvan, etenemme kohti listautumista ja olemme laajentaneet nanoformointikapasiteettiamme. Olen vaikuttunut tiimistämme, joka on tehnyt suurenmoisen työn saavuttaakseen kaiken tämän, ja olen innoissani jatkaessamme listattuna yhtiönä, jolla on kunnianhimoa tulevaisuuden suhteen. Uskon, että Nanoformin teknologia tarjoaa merkittävää lisäarvoa
asiakkaillemme ja listautumisen avulla vauhditamme työtämme yrittääksemme ratkaista lääketeollisuuden huomattavat biologiseen hyväksikäytettävyyteen liittyvät ongelmat.”

Miguel Calado, Nanoformin hallituksen puheenjohtaja:

“Urani varrella olen harvoin nähnyt yhtä lupaavaa lääketeollisuuden teknologiaa. Minulla on pitkä historia lääkkeiden valmistuksessa ja Nanoform tuo alalle jotain todella mullistavaa. Saatuani viimeisen vuoden aikana todistaa yhtiön kehitystä hallituksen varapuheenjohtajana olen etuoikeutettu saadessani nyt, hallituksen puheenjohtajana, nähdä Nanoformin aloittavan matkansa listattuna yhtiönä.”

Listautumisanti

Suunniteltu Listautumisanti ja listautuminen ovat luonnollinen ja tärkeä seuraava askel Nanoformille ja Yhtiö odottaa listautumisen kautta hyötyvänsä laajemmasta omistajapohjasta ja pääsystä kansainvälisille pääomamarkkinoille. Erityisesti kaksoislistautuminen mahdollistaa sijoittajien palvelemisen Suomen markkinoilla ja samaan aikaan sektorin asiantuntijoiden kiinnostuksen herättämisen Ruotsissa sekä laajemmassa pohjoismaisessa ja kansainvälisessä sijoittajakunnassa. Listautumisannin odotetaan myös tukevan Yhtiön kasvustrategiaa sekä vahvistavan Nanoformin ja yhtiön brändin tunnettuutta asiakasyritysten ja sijoittajien keskuudessa, kasvattaen Yhtiön kilpailukykyä ja tietoisuutta CESS®-teknologiasta.

Suunniteltu Listautumisanti tulee pääosin koostumaan Yhtiön uusista liikkeeseen laskemista osakkeista sekä rajallisesta määrästä Yhtiön perustajien 2 ja tiettyjen, Yhtiön aikaisiin rahoituskierroksiin osallistuneiden, osakkeenomistajien myymistä osakkeista. Perustajat jatkavat Yhtiön merkittävinä osakkeenomistajina ja ovat sopineet sitoutuvansa luovutusrajoituksiin (lock-up) vuoden 2022 loppuun asti näyttääkseen vahvan sitoutumisensa Yhtiön aktiiviseen tukemiseen tulevaisuudessa. Lisäksi, tavanomaiset luovutusrajoitukset (lock-up) tulevat koskemaan Yhtiön johtoryhmän jäseniä, hallitusta, myyviä osakkeenomistajia ja Yhtiötä. Osakkeita tullaan tarjoamaan soveltuvuudeltaan päteville ja institutionaalisille sijoittajille Suomessa, Ruotsissa ja kansainvälisesti (Yhdysvaltoja lukuun ottamatta) sekä yleisölle Suomessa ja Ruotsissa. Tarjoaminen ja myynti Yhdysvaltain ulkopuolella toteutetaan vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) nojalla annetun Regulation S -säännöstön mukaisesti. Uusista liikkeeseen lasketuista osakkeista kerättävien bruttovarojen odotetaan olevan noin 70 miljoonaa euroa ja varat tullaan käyttämään Yhtiön kasvustrategian tukemiseen, ensisijaisesti laajentamalla Yhtiön tuotantokapasiteettia entisestään ja vahvistamalla tuotanto-, laadunvarmistus- ja myyntitiimejä sekä yhtiön jatkuvaa tutkimus- ja kehitystoimintaa.

Keel Capital, Fjärde AP-Fonden (AP4), Handelsbanken Fonder AB, tietyt Sp-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastot, Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö (osa Sampo-konsernia), tietyt OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastot ja Avohoidon Tutkimussäätiö (yhdessä ”Ankkurisijoittajat”) ovat yhteensä, tietyin edellytyksin ja ehdoin, sitoutuneet merkitsemään osakkeita noin 45 miljoonalla eurolla suunnitellussa Listautumisannissa olettaen, että Yhtiön koko osakekannan arvostus ennen osakeantia on enintään 150 miljoonaa euroa.

Nanoform valmistelee suunnitellun Listautumisannin yhteydessä listalleottoesitteen, sisältäen suunnitellun Listautumisannin ehdot ja ohjeet. Listalleottoesite tullaan julkaisemaan Yhtiön internet-sivuilla osoitteessa ”www.nanoform.com”.

Neuvonantajat

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike ja Skandinaviska Enskilda Banken AB toimivat Listautumisannin pääjärjestäjinä ja Swedbank AB (yhteistyössä Kepler Cheuvreux SA:n kanssa) sekä Stifel Nicolaus Europe Limited toimivat Listautumisannin järjestäjinä. Borenius Asianajotoimisto Oy ja Advokatfirman
Vinge KB toimivat Yhtiön oikeudellisina neuvonantajina ja White & Case LLP toimii pääjärjestäjien ja järjestäjien oikeudellisena neuvonantajana.

Lisätietoja antavat:

Albert Hæggström, talousjohtaja
+358 29 370 0150
Henri von Haartman, sijoittajasuhdejohtaja
+46 7686 650 11

Nanoform Finland Oyj

Nanoform on innovatiivinen nanopartikkeleiden käytön lääkkeissä mahdollistava yhtiö. Nanoform toimii globaalisti yhdessä lääkealan ja biotekniikan alan yhteistyökumppaneidensa kanssa vähentääkseen kliinisissä tutkimuksissa tapahtuvaa poistumaa ja parantaakseen asiakkaidensa molekyylien

formuloinnin suorituskykyä tarjoamiensa nanoformointipalvelujen avulla. Yhtiön patentoitu ja skaalattava Controlled Expansion of Supercritical Solutions (CESS®) -teknologia tuottaa jopa 10 nanometrin kokoisia nanoformoituja lääkeainehiukkasia. Tämä mahdollistaa tuotekehitysputkessa olevien niukkaliukoisten molekyylien etenemisen kliiniseen tutkimusvaiheeseen lisäämällä molekyylien liukoisuutta ja parantamalla niiden biologista hyväksikäytettävyyttä. Nanoformin ainutlaatuinen teknologia tarjoaa uusia mahdollisuuksia monessa arvoa lisäävässä lääkkeiden annostelumenetelmässä.

Tärkeää tietoa

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Australiassa, Japanissa, Hongkongissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa. Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Nanoform Finland Oyj:n (”Yhtiö”) tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta tarjouksesta Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, tarjoamiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö, Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, Skandinaviska Enskilda Banken AB, Swedbank AB (publ) tai Stifel Nicolaus Europe Limited eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä hankkia tiedotteessa mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä tai tarjota alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa ja Ruotsissa, eikä myöskään Iso-Britanniassa. Lukuun ottamatta Suomea ja Ruotsia, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa (mukaan lukien Iso- Britannia), joissa sovelletaan Esiteasetusta (kukin ”Relevantti Jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkaisemista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esiteasetuksessa määritellyille kokeneiden sijoittajien edellytykset täyttäville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esiteasetuksen 1(4) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu ”tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa missä tahansa muodossa ja minkä tahansa kanavan kautta henkilöille suunnattua viestintää, jossa annetaan riittävät tiedot tarjouksen ehdoista sekä tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja voi tehdä päätöksen näiden arvopapereiden ostamisesta tai merkitsemisestä. Ilmaisu ”Esiteasetus” tarkoittaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2017/1129, muutoksineen.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti antaa tiedoksi (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, ”Relevantit Henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Suunnitellun Listautumisannin ehdot ja ohjeet sisällytetään kokonaisuudessaan listalleottoesitteeseen, jonka Nanoform Finland Oyj laatii suunnitellun Listautumisannin yhteydessä.

Tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita tarjotaan merkittäväksi Nanoform Finland Oyj:n tarjoamalla Finanssivalvonnan hyväksymällä listalleottoesitteellä. Listalleottoesite sisältää yksityiskohtaisia tietoja Yhtiöstä ja sen johdosta sekä taloudellisista tiedoista. Tämä tiedote on mainos, eikä Esiteasetuksen tarkoittama listalleottoesite. Sijoittajien ei tule hankkia mitään tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita muutoin kuin listalleottoesitteeseen sisällytettyjen tietojen perusteella. Finanssivalvonnan tekemää listalleottoesitteen hyväksyntää tai rekisteröintiä ei tule pitää suosituksena merkitä listalleottoesitteellä tarjottavia arvopapereita.

Tietyt tässä tiedotteessa käsitellyt lausumat ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevat lausumat koskevat muun muassa suunnitelmia, oletuksia, ennusteita, päämääriä, tavoitteita, pyrkimyksiä, strategioita, tulevaisuuden tapahtumia, tulevaisuuden liikevaihtoa tai tulosta, investointeja, rahoitustarvetta, yritysostoja koskevia suunnitelmia tai aikeita, Yhtiön kilpailuvahvuuksia ja -heikkouksia, taloudelliseen ase-maan, tulevaan liiketoimintaan ja kehitykseen liittyviä suunnitelmia tai tavoitteita, liiketoimintastrategiaa sekä toimialaa, poliittista ja lainsäädännöllistä ympäristöä koskevia oletettuja suuntauksia sekä muita ei-historiallisia tietoja, kuten CESS®-teknologian kehittämistä ja kaupallistamista, investointeja, suunniteltua Listautumisantia ja listautumista, tulevaisuuden rahavirran kehitystä, liiketoiminnan tulosta, taloudellista asemaa ja maksuvalmiutta. Tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan joissakin tapauksissa tunnistaa tulevaisuutta koskevien ilmaisujen käytöstä, kuten ”uskoa”, ”aikoa”, ”saattaa”, ”voida” tai ”pitäisi” tai muista vastaavista tai vastaavista kielteisistä ilmaisuista.

Tässä tiedotteessa käsitellyt tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat erilaisiin oletuksiin, joista monet vuorostaan perustuvat oletuksiin. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan sekä yleisiä että yksilöitäviä riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia. Lisäksi on olemassa riski siitä, etteivät arviot, ennusteet, suunnitelmat ja muut tulevaisuutta koskevat lausumat toteudu. Riskien, epävarmuustekijöiden ja oletusten johdosta tulevaisuutta kohdistuville lausumille ei tule antaa merkittävää painoarvoa. Tämän tiedotteen tiedot, näkemykset ja tulevaisuutta koskevat lausumat ilmaisevat ainoastaan tämän tiedotteen päivämäärän mukaista asiantilaa. Ellei lainsäädännöstä muuta johdu, Yhtiö ja järjestäjät eivät vastaa tässä tiedotteessa olevien tulevaisuutta koskevien lausumien päivittämisestä tai korjaamisesta eivätkä sitoudu julkaisemaan tällaisia päivityksiä tai korjauksia.