Skip to content
Press release Regulatory

Nanoformin listautumisanti on huomattavasti ylimerkitty ja listautuminen toteutetaan suunnitellusti – osakkeiden kaupankäynnin odotetaan alkavan huomenna

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN, SINGAPOREEN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Nanoform Finland Oyj (”Nanoform” tai ”Yhtiö”) julkistaa tänään listautumisantinsa tuloksen liittyen osakkeidensa listaamiseen Nasdaq First North Premier Growth Market -markkinapaikoille Suomessa ja Ruotsissa (”Listautumisanti”). Listautumisanti herätti vahvaa kiinnostusta globaalien, eurooppalaisten sekä pohjoismaisten sijoittajien keskuudessa. Instituutioannista allokoitiin 48 % kansainvälisille ja 52 % pohjoismaisille sijoittajille (pois lukien ankkurisijoittajien1 merkintäsitoumukset).

Listautumisanti lyhyesti

 • Kuten aiemmin tiedotettiin, Listautumisannin merkintähinta oli 3,45 euroa osakkeelta, vastaten 36,03 Ruotsin kruunua osakkeelta.2
 • Listautumisanti koostuu 22 608 461 osakkeesta, joista 20 289 856 on uusia liikkeeseen laskettavia osakkeita ja 2 318 605 nykyisten omistajien myymiä osakkeita.
 • Uusilla osakkeilla saavutetaan noin 70 miljoonan euron bruttovarat.
 • Yhtiö on sitoutunut laskemaan liikkeeseen lisäksi enintään 2 898 551 uutta osaketta, mikä vastaa noin 10 miljoonaa euroa ja 12,8 % Listautumisannissa tarjottavista osakkeista, mahdollisten ylikysyntätilanteiden kattamiseksi Listautumisannin yhteydessä (”Lisäosakeoptio”).
 • Olettaen, että Lisäosakeoptio käytetään täysimääräisesti, Listautumisanti koostuu yhteensä 25 507 012 osakkeesta, mikä vastaa noin 38,3 % Yhtiön osakkeista ja äänimäärästä Listautumisannin toteutumisen jälkeen sekä noin 230 miljoonan euron markkina-arvoa.
 • Listautumisannin kokonaisarvo tulee olemaan noin 78 miljoonaa euroa ja noin 88 miljoonaa euroa, mikäli Lisäosakeoptio käytetään täysimääräisesti.
 • 1 303 709 osaketta allokoitiin yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ja Ruotsissa.
  24 203 303 osaketta allokoitiin kansainvälisille ja pohjoismaisille sijoittajille, mukaan lukien ankkurisijoittajat sekä olettaen, että Lisäosakeoptio käytetään täysimääräisesti.
 • Yleisöannissa annetut merkintäsitoumukset hyväksyttiin 253 osakkeeseen saakka kokonaan.
 • Kaupankäynnin Yhtiön osakkeilla odotetaan alkavan huomenna 4.6.2020 kaupankäyntitunnuksella ”NANOFH” Suomessa ja ”NANOFS” Ruotsissa.

Edward Hæggström, Nanoformin toimitusjohtaja ja perustaja:

”Nanoformin listautumisanti on nyt toteutettu ja olemme jälleen saavuttaneet uuden merkkipaluun jännittävällä matkallamme. Listautumisprosessin aikana tapasimme kansainvälisiä ja pohjoismaisia sijoittajia, ja olemme kiitollisia kaikesta saamastamme tuesta ja positiivisesta palautteesta. Olemme etuoikeutettuja saadessamme toivottaa tervetulleeksi näin vahvan sijoittajapohjan ja odotan innolla Nanoformin kehitysmatkan jatkamista, kun kasvatamme lahjakasta tiimiämme ja teemme yhdessä töitä tavoitteidemme saavuttamiseksi sekä parantaaksemme potilaiden elämää globaalisti.”

Miguel Calado, Nanoformin hallituksen puheenjohtaja:

”Tänään alkaa uusi luku Nanoformin historiassa. Nyt voimme toteuttaa kasvuinvestoinnit, jotka olivat vain suunnitelmia ennen listautumista. Olen todella innoissani lisäarvosta, jota pystymme tuomaan lääketeollisuuden yhteistyökumppaneillemme laajentamalla nanoformointikapasiteettiamme ja mahdollistamalla lisäinvestoinnit liiketoimintaamme. Jatkamme tästä päättäväisinä eteenpäin kohti lääketeollisuuden tulevaisuuden rakentamista.”

Nanoform lyhyesti

Nanoform on innovatiivinen nanopartikkeleiden käytön lääkkeissä mahdollistava yhtiö. Nanoform toimii globaalisti yhdessä lääkealan ja biotekniikan alan yhteistyökumppaneidensa kanssa vähentääkseen kliinisissä tutkimuksissa tapahtuvaa poistumaa ja parantaakseen asiakkaidensa molekyylien formuloinnin suorituskykyä tarjoamiensa nanoformointipalvelujen avulla. Yhtiön patentoitu ja skaalattava Controlled Expansion of Supercritical Solutions (CESS®) -teknologia tuottaa jopa 10 nanometrin kokoisia nanoformoituja lääkeainehiukkasia. Tämä mahdollistaa tuotekehitysputkessa olevien niukkaliukoisten molekyylien etenemisen kliiniseen tutkimusvaiheeseen lisäämällä molekyylien liukoisuutta ja parantamalla niiden biologista hyväksikäytettävyyttä. Nanoformin ainutlaatuinen teknologia tarjoaa uusia mahdollisuuksia monessa arvoa lisäävässä lääkkeiden annostelumenetelmässä.

www.nanoform.com

Neuvonantajat

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike (”Danske Bank”) ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (”SEB”) toimivat Listautumisannin pääjärjestäjinä (Danske Bank ja SEB yhdessä ”Pääjärjestäjät”). Lisäksi, Swedbank AB (”Swedbank”), yhteistyössä Kepler Cheuvreuxin kanssa, ja Stifel Nicolaus Europe Limited (”Stifel”) toimivat Listautumisannin järjestäjinä (Swedbank ja Stifel yhdessä Pääjärjestäjien kanssa ”Järjestäjät”). Nordnet Bank AB (”Nordnet”) toimii merkintäpaikkana yleisöannissa.

Borenius Asianajotoimisto Oy ja Advokatfirman Vinge KB toimivat Yhtiön oikeudellisina neuvonantajina ja White & Case LLP toimii Pääjärjestäjien ja Järjestäjien oikeudellisena neuvonantajana.

Lisätietoja antavat:

Albert Hæggström, talousjohtaja
albert.haeggstrom@nanoform.com
+358 29 370 0150

Henri von Haartman, sijoittajasuhdejohtaja
hvh@nanoform.com
+46 7686 650 11

Hyväksytty Neuvonantaja: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, puh. +358 40 562 1806

Tärkeää tietoa

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Australiassa, Japanissa, Hongkongissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa. Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Nanoform Finland Oyj:n (”Yhtiö”) tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta tarjouksesta Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, tarjoamiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö, Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, Skandinaviska Enskilda Banken AB, Swedbank AB (publ) tai Stifel Nicolaus Europe Limited eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä hankkia tiedotteessa mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä tai tarjota alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa ja Ruotsissa, eikä myöskään Iso-Britanniassa. Lukuun ottamatta Suomea ja Ruotsia, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa (mukaan lukien Iso-Britannia), joissa sovelletaan Esiteasetusta (kukin ”Relevantti Jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkaisemista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esiteasetuksessa määritellyille kokeneiden sijoittajien edellytykset täyttäville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esiteasetuksen 1(4) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu ”tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa missä tahansa muodossa ja minkä tahansa kanavan kautta henkilöille suunnattua viestintää, jossa annetaan riittävät tiedot tarjouksen ehdoista sekä tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja voi tehdä päätöksen näiden arvopapereiden ostamisesta tai merkitsemisestä. Ilmaisu ”Esiteasetus” tarkoittaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2017/1129, muutoksineen.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti antaa tiedoksi (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, ”Relevantit Henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Suunnitellun Listautumisannin ehdot ja ohjeet on sisällytetty kokonaisuudessaan listalleottoesitteeseen, jonka Nanoform Finland Oyj on laatinut suunnitellun Listautumisannin yhteydessä. Listalleottoesite on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla www.nanoform.com/listautuminen.

Tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita tarjotaan merkittäväksi Nanoform Finland Oyj:n tarjoamalla Finanssivalvonnan hyväksymällä listalleottoesitteellä. Listalleottoesite sisältää yksityiskohtaisia tietoja Yhtiöstä ja sen johdosta sekä taloudellisista tiedoista. Tämä tiedote on mainos, eikä Esiteasetuksen tarkoittama listalleottoesite. Sijoittajien ei tule hankkia mitään tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita muutoin kuin listalleottoesitteeseen sisällytettyjen tietojen perusteella. Finanssivalvonnan tekemää listalleottoesitteen hyväksyntää tai rekisteröintiä ei tule pitää suosituksena merkitä listalleottoesitteellä tarjottavia arvopapereita.

Tietyt tässä tiedotteessa käsitellyt lausumat ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevat lausumat koskevat muun muassa suunnitelmia, oletuksia, ennusteita, päämääriä, tavoitteita, pyrkimyksiä, strategioita, tulevaisuuden tapahtumia, tulevaisuuden liikevaihtoa tai tulosta, investointeja, rahoitustarvetta, yritysostoja koskevia suunnitelmia tai aikeita, Yhtiön kilpailuvahvuuksia ja -heikkouksia, taloudelliseen asemaan, tulevaan liiketoimintaan ja kehitykseen liittyviä suunnitelmia tai tavoitteita, liiketoimintastrategiaa sekä toimialaa, poliittista ja lainsäädännöllistä ympäristöä koskevia oletettuja suuntauksia sekä muita ei-historiallisia tietoja, kuten CESS®-teknologian kehittämistä ja kaupallistamista, investointeja, suunniteltua Listautumisantia ja listautumista, tulevaisuuden rahavirran kehitystä, liiketoiminnan tulosta, taloudellista asemaa ja maksuvalmiutta. Tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan joissakin tapauksissa tunnistaa tulevaisuutta koskevien ilmaisujen käytöstä, kuten ”uskoa”, ”aikoa”, ”saattaa”, ”voida” tai ”pitäisi” tai muista vastaavista tai vastaavista kielteisistä ilmaisuista.

Tässä tiedotteessa käsitellyt tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat erilaisiin oletuksiin, joista monet vuorostaan perustuvat oletuksiin. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan sekä yleisiä että yksilöitäviä riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia. Lisäksi on olemassa riski siitä, etteivät arviot, ennusteet, suunnitelmat ja muut tulevaisuutta koskevat lausumat toteudu. Riskien, epävarmuustekijöiden ja oletusten johdosta tulevaisuutta kohdistuville lausumille ei tule antaa merkittävää painoarvoa. Tämän tiedotteen tiedot, näkemykset ja tulevaisuutta koskevat lausumat ilmaisevat ainoastaan tämän tiedotteen päivämäärän mukaista asiantilaa. Ellei lainsäädännöstä muuta johdu, Yhtiö ja järjestäjät eivät vastaa tässä tiedotteessa olevien tulevaisuutta koskevien lausumien päivittämisestä tai korjaamisesta eivätkä sitoudu julkaisemaan tällaisia päivityksiä tai korjauksia.

Vakauttaminen

Danske Bank voi, toimiessaan vakauttamisjärjestäjänä Listautumisannin ja Nasdaq First North Premier Growth Market Finland ja Sweden -listautumisen yhteydessä, suorittaa transaktioita jotka voivat johtaa osakkeiden hinnan pysymiseen korkeammalla tasolla, kuin muutoin vastaavanlaisessa tilanteessa. Osakkeiden hinnan tukemiseksi suoritettavia vakauttamistoimenpiteitä voidaan suorittaa osakkeiden ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä Nasdaq First North Premier Growth Market Finlandissa ja Swedenissa sekä enintään 30 seuraavan päivän aikana. Vakauttamistoimenpiteitä voidaan suorittaa Nasdaq First North Premier Growth Market Finlandissa ja Swedenissä, OTC-markkinoilla tai muualla. Vakauttamistoimenpiteitä voidaan suorittaa hintaan, joka ei ylitä Listautumisannissa asetettua osakehintaa. Vakauttamistoimenpiteet voivat johtaa siihen, että osakkeiden markkinahinta saavuttaa tason, joka ei pitkällä tähtäimellä ole kestävä ja joka ylittää markkinoilla muussa tapauksessa vallitsevan hintatason. Vakauttamistoimenpiteiden mahdollinen suorittaminen ei tarkoita, että niitä välttämättä tullaan suorittamaan. Lisäksi, aloitetut vakauttamistoimenpiteet voidaan keskeyttää milloin tahansa. 30 kalenteripäivän vakauttamisajan täytyttyä annetaan lausunto mahdollisesti suoritetuista vakauttamistoimenpiteistä ja päivämäärät jolloin vakauttamistoimenpiteitä on suoritettu, mukaan lukien viimeisimpien suoritettujen vakauttamistoimenpiteiden päivämäärä sekä suoritettujen vakauttamistoimenpiteiden hintaväli.

 

1 Keel Capital, Fjärde AP-Fonden (AP4), Handelsbanken Fonder AB, tietyt Sp-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastot, Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö (osa Sampo-konsernia), tietyt OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastot sekä Avohoidon Tutkimussäätiö ovat kukin erikseen toukokuussa 2020 sitoutuneet, tietyin edellytyksin ja ehdoin, merkitsemään osakkeita Listautumisannissa yhteensä noin 45,5 miljoonaa euroa.
2 Perustuen euro/Ruotsin kruunu -vaihtokurssiin kello 12.00 Suomen aikaa (kello 11.00 Ruotsin aikaa) 2.6.2020.